Informatie voor de VO/VSO-scholen

Het aanvragen van een arrangement
Als blijkt dat de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de reguliere VO-school overstijgt, kan de school ervoor kiezen om een arrangement aan te vragen. Dit doet de school bij de PCL Extra Steun. 
De PCL Extra Steun beoordeelt, verwijst en plaatst leerlingen die in het postcodegebied van het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht wonen of op een van de scholen / locaties van het samenwerkingsverband ingeschreven zijn. De route voor het aanvragen van een arrangement is te vinden in het document ‘ Inrichting PCL Extra Steun’. 

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring
In de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs wordt gestreefd naar flexibiliteit en maatwerk. Dit betekent dat er samenwerkingsafspraken worden gemaakt over de duur van een plaatsing op het voortgezet onderwijs, zodat snellere doorstroom naar het reguliere onderwijs mogelijk wordt voor leerlingen die daar aan toe zijn. Voor plaatsing op het voortgezet speciaal onderwijs is een door het Samenwerkingsverband afgegeven toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze aanvraagroute is te vinden in  ‘Inrichting PCL Extra Steun’.

Voortijdig schoolverlaters

Ook het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters hoort bij de speerpunten van het SWV, en staat hoog op de maatschappelijke agenda. Het samenwerkingsverband werkt hiervoor nauw samen met de omliggende samenwerkingsverbanden die allemaal onderdeel uitmaken van de RMC Regio 19. Hiervoor is SchoolWerkt in het leven geroepen.