«juni 2019»
madiwodovrzazo
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Vacature onafhankelijk voorzitter Samenwerkingsverband VO Zuid – Utrecht

Vacature onafhankelijk voorzitter Samenwerkingsverband VO Zuid – Utrecht

Auteur: Redactie/donderdag 7 februari 2019/Categoriën: 2019

Vacature onafhankelijk voorzitter Samenwerkingsverband VO Zuid – Utrecht (VO 26.05)

Het bestuur van SWV VO Zuid – Utrecht is op korte termijn op zoek naar een onafhankelijk voorzitter.
Het samenwerkingsverband VO Zuid – Utrecht heeft als centrale doelstelling: het bieden van een passende plek voor alle jongeren in de regio, liefst thuisnabij en altijd uitgaand van de optimale ontwikkeling van iedere individuele jongere. De Missie van SWV VO Zuid – Utrecht luidt als volgt:


Missie SWV VO Zuid – Utrecht

Alle leerlingen voelen zich veilig en worden gerespecteerd. Zij ontvangen in hun schoolloopbaan de bagage om zich tot succesvolle mensen te kunnen ontplooien. Het samenwerkingsverband streeft ernaar de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben, in de best passende onderwijsvoorziening te realiseren. In het kader van de brede maatschappelijke opdracht, die een ontwikkeling naar een inclusievere samenleving beoogt, betekent dit dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs volgen in een reguliere onderwijsvoorziening.

Bestuursstructuur 

Het bestuur van SWV Zuid-Utrecht heeft in maart 2016 het koersbesluit genomen om door middel van het one-tier-model invulling te geven aan de scheiding van bestuur en toezicht. De statutenwijziging is sinds 1 augustus 2016 van kracht. De stichting kent het bestuur als orgaan. Het bestuur bestaat uit:

a. Eén uitvoerend bestuurder; en

b. Een door het bestuur vast te stellen aantal van maximaal tien niet-uitvoerend bestuurders.

De uitvoerend bestuurder, aan wie de titel ‘directeur-bestuurder’ is toegekend, is belast met het dagelijks bestuur van de stichting en de uitvoerende taken.De niet-uitvoerend bestuurders, aan wie gezamenlijk de titel ‘algemeen bestuur’ is toegekend, zijn belast met het houden van toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met de stichting verbonden organisatie. Bij de vervulling van haar taak richten de leden van het algemeen bestuur zich naar het belang van de stichting en de met de stichting verbonden organisatie.

Door middel van het toezichtkader (vastgesteld: januari 2017) wil het algemeen bestuur haar toezichthoudende rol vormgeven. Het algemeen bestuur werkt daarbij volgens de principes van Policy Governance. Het bestuur kiest na het aftreden van de huidige voorzitter voor een onafhankelijk voorzitter buiten het samenwerkingsverband. Deze functionaris heeft geen stemrecht.

Het bestuur van SWV VO Zuid – Utrecht zoekt naar een persoon die beschikt over de volgende
vaardigheden/ competenties:leiding kunnen geven aan het bestuurlijk overleg binnen het samenwerkingsverband;

 • in staat zijn tot strategisch denken en handelen;
 • kennis hebben van en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen, en in staat deze kennis en ervaring positief aan te wenden;
 • beschikken over een netwerk dat de bestuurstaak ten goede komt;
 • in staat zijn door zijn/ haar statuur en onafhankelijkheid de belangen van het samenwerkingsverband optimaal te dienen1;
 • tenminste affiniteit hebben met de taakstelling van het SWV VO Zuid – Utrecht;
 • binding met de regio Zuid – Utrecht is een pré.

1 De kandidaat draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid/ is niet in dienst bij een van de aangesloten scholen van het samenwerkingsverband VO Zuid – Utrecht.  

Taakomschrijving onafhankelijk voorzitter:

 • draagt zorg voor de toezichthoudende rol van het bestuur van het samenwerkingsverband op het realiseren van de doelstellingen van het samenwerkingsverband, zoals verankerd in het Ondersteuningsplan;
 • fungeert als technisch voorzitter van de vergaderingen van het bestuu
 • is sparringpartner voor de directeur-bestuurder t.a.v. de voorbereiding van de vergaderingen en t.a.v. de uitvoering van genomen besluiten in het bestuur;
 • bewaakt mede de naleving van de statuten en het toezichtskader van SWV VO Zuid – Utrecht;
 • vertegenwoordigt desgewenst het samenwerkingsverband op verzoek van het bestuur en draagt waar nodig het beleid uit van SWV VO Zuid – Utrecht;
 • vervult namens het bestuur de werkgeversrol naar de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband, zowel in formele (aanstelling, gesprekscyclus e.d.) als in relationele zin (klankbord).

Procedure 

Procedure Is bovenstaand profiel herkenbaar? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 22 februari 2019 uw CV en motivatiebrief via José van der Veer, j.vanderveer@swv-zuidutrecht.nl Voor inhoudelijke informatie neem u contact op met de directeur-bestuurder dhr. J. Gadella, nummer 06-53213531 of per e-mail J.Gadella@swv-zuidutrecht.nl

De selectiegesprekken met de Remuneratiecommissie (twee bestuursleden: mevr. A. Bergsma en dhr. N. de Jong), aangevuld met directeur-bestuurder vinden plaats in week 10. De ondersteuningsplanraad (OPR) is betrokken in de wervings- en benoemingsprocedure.
 De benoeming van de nieuwe voorzitter geschiedt op basis van voordracht door de Remuneratiecommissie. De kandidaat wordt door het bestuur in functie benoemd. Benoeming geschiedt d.m.v. opdrachtovereenkomst en de beloning is marktconform.

Voorkeur van het bestuur is de benoeming per 15 maart 2019 te realiseren of in overleg met de kandidaat, zo vroeg als mogelijk.

download document vacature


Print

Aantal maal bekeken (335)/Commentaar (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x