klachten of geschillen

Zowel het samenwerkingsverband als de scholen zullen er alles aan doen om te voorkomen dat er een geschil ontstaat. Het kan natuurlijk gebeuren dat verschillende partijen het ondanks deze inspanning niet met elkaar eens zijn. Het samenwerkingsverband stimuleert de partijen allereerst om het probleem gezamenlijk op te lossen, eventueel met behulp van externe of interne bemiddeling. Externe bemiddeling kan gerealiseerd worden door onafhankelijk advies in te winnen van de omliggende samenwerkingsverbanden. 

Mocht dit niet afdoende zijn, dan heeft elke partij het recht het geschil voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie waar het samenwerkingsverband bij aangesloten is.

Als ouders het niet eens zijn met (de inhoud van) het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), dan is de school het eerste aanspreekpunt. Komen ouders en school er samen niet uit, dan kan men een onderwijsconsulent om advies vragen of een klacht indienen bij het schoolbestuur.

Daarnaast heeft het samenwerkingsverband een bezwaar- en adviescommissie, die:

  1. adviseert over bezwaarschriften over beslissingen van het samenwerkingsverband over toelaatbaarheid van leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs;
  2. een voor de aangeslotenen bindende uitspraak doet inzake geschillen waarbij een aangeslotene ernstig in zijn belang wordt geschaad;

De commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal twee leden. De voorzitter maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Per casus wordt bekeken wie in de commissie zitting neemt.

U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen via het adres van het Samenwerkingsverband.