Procedures

Het aanvragen van een arrangement

De school vraagt bij het Samenwerkingsverband een arrangement aan: extra ondersteuning om de leerling te begeleiden. Dit gebeurt door middel van het invullen van het ontwikkelingsperspectiefplan en na overleg met ouders.

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs en aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs
Vanaf 2015-2016 zal het toekennen van leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) beschikkingen vallen onder passend onderwijs en vanuit het samenwerkingsverband gebeuren. Zie ook LWOO of PrO.

Klachtenprocedure

Als ouders het niet eens zijn met schoolse zaken, kunnen ze via de klachtenprocedure van de school een klacht of bezwaarschrift indienen. Als er klachten zijn over een arrangement, of andere taken van het Samenwerkingsverband, of ouders zijn het niet eens met de toelaatbaarheidsverklaring die is afgegeven, kunnen ouders een klacht indienen bij de klachtencommissie van het Samenwerkingsverband. De directeur van het Samenwerkingsverband zal zich buigen over de klacht en indien nodig de partijen uitnodigen voor het bespreken van de klacht. Het SWV is aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke Geschillencommissie die onafhankelijk advies kan geven. Zie ook Geschillen

Leerlingvervoer
Wanneer een leerling naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat, kan het Samenwerkingsverband een vervoersadvies afgeven. Voor verdere aanvraag nemen contact op met de gemeente waar hun woonplaats onderdeel van uitmaakt.