Veel gestelde vragen

 

Mijn kind heeft voortgezet speciaal onderwijs nodig. Hoe verloopt dat proces?

Vanuit het primair onderwijs (PO):
Professionals vanuit het basisonderwijs geven het advies ‘voortgezet speciaal onderwijs’ (VSO) af. Hiermee melden ouders hun kind aan bij één van de VSO scholen. De VSO school vraagt de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vervolgens aan bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs van de regio waar de leerling woont.

Vanuit het voortgezet onderwijs (VO):
Wanneer een reguliere VO school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoeften van een leerling, kan door de VO school een aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in gang gezet worden. De VO school geeft hierdoor aan dat zij denken dat voortgezet speciaal onderwijs (VSO) de best passende plek is.

De VO school zoekt in een vroeg stadium contact met de VSO school om te overleggen of de ondersteuningsbehoefte van de leerling past bij deze VSO school en om te vragen of er plaats is. Dan besluit het samenwerkingsverband dat er een TLV wordt afgegeven. Met deze TLV heeft de leerling recht op onderwijs in het VSO.

Uw kind maakt binnenkort de overstap naar het voortgezet onderwijs maar u twijfelt of dat soepel verloopt:

  • Vraag een oudergesprek aan op de huidige basisschool met leerkracht en IB’er. Doel van dat gesprek: afstemming m.b.t. overstap naar het voortgezet onderwijs en advies basisschool
  • In de povo procedure  vindt u de procedure van aanmelding tot plaatsing in het voortgezet onderwijs
  • De basisschool kan bij twijfel over plaatsing VO of VSO een advies inwinnen bij het SWV

welke school in de regio u het best passend vindt bij uw zoon/dochter:

  • Bezoek open dagen van VO scholen
  • Vraag schoolondersteuningsprofiel aan van de school van uw voorkeur
  • Ga in gesprek met de zorgcoördinator over de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Komen deze niet overeen dan komt het voortgezet speciaal onderwijs in het vizier.
  • De VSO school van aanmelding vraagt bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan.

Wat is de invloed van het schooladvies op de toelating tot praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)?

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor toelating tot het vmbo, havo en vwo. Voor het pro en het vso geldt dit leidende karakter van het schooladvies niet, omdat er een toelaatbaarheidsverklaring nodig is om toegelaten te worden tot het pro of het vso. Het besluit over de toelaatbaarheid tot het pro en vso ligt bij het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Wie vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan voor een leerling die naar het voortgezet onderwijs gaat?

De school voor voortgezet (speciaal) onderwijs waar de leerling wordt aangemeld moet de toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dat doet de school bij het samenwerkingsverband passend onderwijs waar de leerling woont.

Hoe vraag ik een PRO of LWOO beschikking aan?

Vanaf 1 januari 2016 zijn het Leerwegondersteunend Onderwijs en het Praktijkonderwijs geïntegreerd binnen Passend onderwijs. Hierdoor zijn de samenwerkingsverbanden VO verantwoordelijk voor het beheer en de toewijzing van het ondersteuningsbudget lwoo en pro.

In het SWV VO Zuid-Utrecht is besloten de huidige criteria te handhaven en op basis van de opbrengsten in de pilot-regio’s nieuw beleid vorm te geven vanaf 2017. Om zo min mogelijk te veranderen ten opzichte van de huidige situatie wordt er voor gekozen de huidige procedure ‘aanvraag beschikking lwoo en pro’ vrijwel ongewijzigd te laten. Voor meer informatie, zie de POVO procedure

Wie kan mij ondersteunen bij de gesprekken met school en met het samenwerkingsverband?

Dit kan iemand zijn vanuit de gemeente (bijvoorbeeld een medewerker van het Sociaal Team van de eigen gemeente). Ook kan door ouders een onderwijsconsulent worden geschakeld. Zie hiervoor www.onderwijsconsulenten.nl

Mijn kind is een leerbare thuiszitter, hoe kan het onderwijs krijgen?

Het onderwijs wordt in principe vanuit de school van inschrijving aangeboden. Er worden afspraken gemaakt rond het te maken werk en de toetsen. Op basis van het Thuiszittersprotocol wordt er een plan van aanpak gemaakt in overleg met Leerplicht en GGD. Daarbij wordt gekeken naar de belastbaarheid van de leerling. Wanneer dit plan onvoldoende tot terugkeer naar school leidt, wordt het samenwerkingsverband ingeschakeld.

Hoe is de medezeggenschap voor ouders georganiseerd in het samenwerkingsverband?

Ieder samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad, de medezeggenschapsraad voor het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband legt in een ondersteuningsplan vast welke afspraken de scholen met elkaar maken om te zorgen dat alle kinderen in de regio een passende onderwijsplek krijgen. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsbevoegdheid op het ondersteuningsplan.

Samenstelling ondersteuningsplanraad: ouders (leerlingen) en personeel van aangesloten scholen.