Termijnen

Aanmelding, plaatsing en toelating
Ouders moeten hun kind minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum schriftelijk aanmelden. De school heeft op basis van de wet namelijk 6 weken om een passende plek te bieden. Deze termijn kan 1 keer met 4 weken worden verlengd.

Aanvraag arrangement en toelaatbaarheidsverklaring

Bij het aanvragen van een arrangement bepaalt de PLC Extra Steun allereerst of de aanvraag volledig is. Is dit niet het geval, wordt het dossier met toelichting teruggezet naar de school. Bij een volledige aanvraag doet de PCL Extra Steun binnen 6 weken uitspraak over het wel of niet toekennen van het arrangement. Dit geldt eveneens voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring.

Vragen en antwoorden met betrekking tot (termijnen omtrent) het ontwikkelingsperspectiefplan  
Wanneer het regulier onderwijs ondanks alle inspanningen niet meer in staat is de leerling te begeleiden, kan een leerling toegeleid worden naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor deelname daaraan is een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk. Het samenwerkingsverband kan een dergelijke verklaring verstrekken. Toestemming van ouders is hierbij echter niet verplicht. Voor alles geldt dat een intensieve vorm van samenwerking met ouders gewenst en noodzakelijk is.

Klachten en geschillen
Ontstaat er ondanks de intentie goed samen te werken toch een geschil, dan kunnen ouders terecht bij de onderwijsconsulent of eventueel de geschillencommissie. De geschillencommissie moet binnen 10 weken uitspraak doen. Zie hier voor meer informatie.