Begrippen en afkortingen

Cluster 1

voorzieningen voor blinde of slechtziende kinderen (visuele beperking), mogelijk in combinatie met een andere handicap

Cluster 2

speciale onderwijsvoorziening voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoelijkheden en kinderen met communicatieve problemen

Cluster 3

speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met epilepsie en meervoudig gehandicapte kinderen die moeilijk lerend zijn

Cluster 4

speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen en kinderen verbonden aan pedologische instituten

Commissie Extra Steun

regelt vanuit het SWV de toeleiding naar extra ondersteuning, het aanvragen van arrangementen en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

IZO

intern zorgoverleg

JGZ

jeugdgezondheidszorg

Kernpartners

directe partners van de school voor het bieden van ondersteuning aan school op alle levensgebieden van leerlingen: leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, samenwerkingsverband

LP

leerplicht

LVG

licht verstandelijk gehandicapten

LWOO

leerwegondersteunend onderwijs

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

MR

medezeggenschapsraad

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ondersteuningsplan

het plan waarin alle afspraken en ambities van het SWV vastgelegd staan om passend onderwijs te kunnen realiseren

Ondersteuningsroute

stappenplan voor het realiseren van extra ondersteuning voor leerlingen

OPR

ondersteuningsplanraad

Orthopedagoog

houdt zich bezig met de problematische leer- en opvoedingsomgeving van kinderen en jeugdigen

PCL

permanente commissie leerlingenzorg

POVO

overgang primair onderwijs – voortgezet onderwijs

PRO

Praktijkonderwijs

RMC

Regionale Meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

SO

Speciaal onderwijs

SMW

schoolmaatschappelijk werk

TLV

Toelaatbaarheidsverklaring: ‘ toegangsbewijs’ tot het speciaal onderwijs

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

VO

voortgezet onderwijs

VOMBO

overgang voortgezet onderwijs – middelbaar beroepsonderwijs

VSO

voortgezet speciaal onderwijs

VSV

voortijdige schoolverlater

Wet passend onderwijs

verplicht scholen/besturen na aanmelding een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

ZAT

zorg advies team

Zorgcoördinator

verricht werkzaamheden ten behoeve van de planning en coördinatie van zorgverleningen van leerlingen op school