Cluster 1 en 2

Sommige leerlingen hebben moeite met zien en horen. Voor hen is extra ondersteuning nodig om onderwijs te kunnen volgen. Deze ondersteuning blijft bestaan, ook na de invoering van passend onderwijs. Het aanvragen hiervan verloopt alleen niet via het samenwerkingsverband, maar gebeurt landelijk.

Cluster 1
Onder cluster 1 valt het onderwijs voor kinderen met een visuele beperking.
De belangen van het Cluster 1 onderwijs worden vertegenwoordigd door de instellingen Bartiméus en Visio.

Cluster 2
Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met een Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS) en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. De belangen van het Cluster 2 onderwijs worden behartigd door een landelijke clustervereniging: Siméa.

Procedures
Om in aanmerking te komen voor een cluster 1 of 2 indicatie, kunnen scholen een arrangementsaanvraag doen bij een landelijke cluster 1 of 2 instelling, of plaatsing op een cluster 1 of 2 school aanvragen.

(bron video: Koninklijke Kentalis, www.kentalis.nl)

De cluster 1 en 2 instanties hebben de volgende taken:

  • indiceren (toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding binnen het regulier onderwijs)
  • het leveren van begeleidingsarrangementen
  • begeleiding van ouders

Inschrijven bij een reguliere school

Als de leerling niet toelaatbaar is tot de instelling, kunnen ouders hun kind inschrijven bij een reguliere school of, als daar reden voor is, bij een (v)so-school van een ander cluster. De ouders kiezen zelf voor een school, maar kunnen daarbij advies krijgen van de commissie van onderzoek van de instelling. 

Wanneer de periode van toelaatbaarheid afloopt en de leerling terug- of overgeplaatst kan worden naar het regulier onderwijs, melden ouders hun kind aan op de reguliere school van hun keuze. De instelling voor cluster 1 of 2 maakt met de reguliere school afspraken over de extra ondersteuning van de leerling.