Doelen van passend onderwijs

Om passend onderwijs te kunnen realiseren, heeft het samenwerkingsverband een aantal doelen opgesteld: 

  • Alle scholen voldoen aan de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de basisondersteuning en deze basisondersteuning is per schoolsoort vergelijkbaar van kwaliteit;
  • De ondersteuningsmogelijkheden in het regulier voortgezet onderwijs worden uitgebreid zodat zoveel mogelijk leerlingen aan dit onderwijs kunnen deelnemen;
  • De competenties van leraren in het vroegtijdig signaleren van ondersteuningsbehoeften, het handelingsgericht werken, het omgaan met verschillen en de vertaling daarvan naar didactisch en pedagogisch handelen is toegenomen;
  • De scholen zijn tevreden over alle activiteiten welke het samenwerkingsverband onderneemt en aanbiedt;
  • Ouders ervaren dat op adequate, snelle en zorgvuldige wijze een passend aanbod beschikbaar is voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften;
  • Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs beweegt zich in de categorie licht dalend/stabiel;
  • Er zijn geen thuiszitters;
  • De prestatie indicatoren zijn gelijk aan de prestatie indicatoren die in het waarderingskader van het toezichtkader van de Onderwijsinspectie worden genoemd.

Het in gesprek blijven met docenten, leerlingen en ouders zorgt ervoor dat zowel de scholen als het samenwerkingsverband weten wat er speelt en wat nodig is. Dit doen we dan ook veelvuldig.