Documenten over passend onderwijs

Ondersteuningsplan
In het Ondersteuningsplan staan alle afspraken en ambities van het samenwerkingsverband om passend onderwijs in deze regio te realiseren. Het ondersteuningsplan is ter instemming voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) en het realiseren van de werkagenda zal door deze zelfde raad positief kritisch gevolgd worden.

Kerndoelen overzicht SWV VO Zuid-Utrecht 2016-2018

In de kerndoelen staan alle doelstellingen waar het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht de aankomende jaren aan werkt.


Overige beleidsdocumenten

Organogram

Statuten

Jaarverslag SWV VO Zuid-Utrecht 2016


Regionaal verzuimprotocol
Dit protocol is een leidraad voor de scholen van het samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht en de VSO-scholen in de regio die hebben aangegeven op deze wijze met het samenwerkingsverband te willen samenwerken. In dit protocol staan puntsgewijs belangrijke acties die ondernomen kunnen worden in het terugdringen van het aantal thuiszitters en wie waarvoor verantwoordelijk is. Preventief werken heeft hierbij de voorkeur.

SchoolWerkt-agenda  2015-2019

De SchoolWerkt-agenda geeft de kaders en de visie van de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) weer. Deze agenda is het startpunt van een nieuwe aanpak waar partners met elkaar voor hebben gekozen. De SchoolWerkt-agenda geeft invulling aan de gezamenlijk ambitie. Deze ambitie reikt verder dan alleen het VSV-convenant. Deze agenda sluit aan bij de veranderingen in het sociaal domein, waar alle partners in het netwerk mee te maken hebben. 


 Factsheet VSO en Pro

Voorzieningen speciaal voortgezet onderwijs in onze regio

 

Schoolondersteuningsprofielen (SOP)

De ondersteuningsmogelijkheden van scholen staan omschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Onderstaand vindt u een samenvattend rapport van de VO-scholen in onze regio. Wilt u meer weten over de ondersteuningsmogelijkheden, neem dan contact op met de betreffende school.

SOP College de Heemlanden

SOP Anna van Rijn Albatros

SOP Anna van Rijn De Linie

SOP Anna van Rijn Harmonielaan

SOP Cals College Nieuwegein

SOP Cals College IJsselstein

SOP Het Houtens

SOP Wellantcollege Houten

SOP Oosterlicht College Vianen

SOP Praktijkschool De Baanbreker

SOP Oosterlicht College Nieuwegein

 

Voor scholen en ouders 

Documenten voor aanmelden PO naar VO