Samenwerking met gemeenten en instelling voor jeugdhulpverlening

Om passend onderwijs te bieden, werkt het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht samen met gemeenten, maatschappelijke instellingen en andere instellingen voor jeugdhulpverlening. Deze samenwerking is belangrijk en op alle belangrijke thema's wordt 'Op Overeenstemming Gericht Overleg' gevoerd tussen de gemeenten en het bestuur van het Samenwerkingsverband. Dit overleg gaat over:

  • de jeugdzorg;
  • het leerlingenvervoer:
  • de leerplicht; 
  • de onderwijshuisvesting;

Thema

Ambitie

Jeugdzorg

het bieden van een sluitend aanbod aan ondersteuning door een vroege, zo licht mogelijk en afgestemde hulp in te zetten voor jeugdigen, hun ouders en gezinnen.

Leerlingenvervoer

Vervoer moet beschikbaar zijn voor leerlingen die gezien hun ondersteuningsbehoeften niet in staat zijn thuisnabij passend onderwijs te volgen.

Thuiszitters

Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht kent geen thuiszitters. Alle leerplichtige leerlingen zitten op een bij hun ontwikkeling en competenties passende onderwijsplaats.

Onderwijshuisvesting

Onderzocht moet worden, ook wat betreft huisvesting, wat de mogelijkheden zijn om voorzieningen voor bepaalde doelgroepen meer thuisnabij te krijgen.

Overleg is belangrijk, maar nog beter is het om de jeugdhulpverlening dichtbij de scholen te brengen. Hierbij gaat het sociaal team een belangrijke rol spelen. Het sociaal team is een team van professionals met een brede kennis, afkomstig van verschillende instellingen op het gebied van welzijn en zorg. Het team geeft advies hoe het gezin zelf het probleem kan aanpakken en het biedt zo nodig extra ondersteuning zoals opvoedhulp, talentcoaching, hulp bij jeugdoverlast, maar ook intensieve jeugdhulp. De jeugdprofessional maakt vanuit dit team de verbinding met de school.

Samenwerking rondom thuiszitters

In de samenwerking met gemeenten, jeugdhulp en leerplicht streeft het samenwerkingsverband er ook naar om het aantal thuiszitters en voortijdige schoolverlaters terug te dringen. Dit kan natuurlijk niet zonder de inzet van de leerlingen en hun ouders, maar ook de scholen. Het Samenwerkingsverband en leerplicht werken hiervoor intensief samen. Ook hier is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het creëren van een dekkend aanbod. 

In de overleggen met Leerplicht bekijkt het Samenwerkingsverband verzuimcijfers. De reden van het thuiszitten/ voortijdig schoolverlaten wordt achterhaald en gezamenlijk wordt gezocht naar een goede oplossing. 

Het regionaal verzuimprotocol is opgesteld door scholen, leerplicht, jeugdgezondheidszorg en de voortgezet speciaal onderwijsscholen uit de regio. Dit protocol is een leidraad voor alle partners. Belangrijke acties voor het terugdringen van het aantal thuiszitters en verantwoordelijkheden zijn hierin vastgelegd. 

Ook vinden er ‘Overstaptafels’ plaats waarbij de VO-scholen en MBO’s met elkaar in gesprek gaan om eventuele voortijdige schoolverlaters te bespreken, en om alsnog een passende plek te kunnen realiseren.   

Leerplicht is in dit proces niet weg te denken. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de leerplichtwet naleven. Hij geeft voorlichting aan jongeren over waarom het belangrijk is om naar school te gaan en benoemt de gevolgen als leerlingen en ouders de Leerplichtwet overtreden. 

In juni 2016 werd tussen VO raad, PO raad, diverse ministeries (OCW, VWS, V en J) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het Thuiszitterspact getekend. In dit pact staan afspraken die ertoe moeten leiden dat het aantal thuiszitters de komende jaren omlaag wordt gebracht. De kernpartners in regio lekstroom hebben een werkgroep ingericht die de doelstellingen van het pact in de komende periode uitwerkt.