De ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband.

De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren, en soms ook leerlingen. De leden van deze nieuwe raad moeten ouders, leraren en of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn.

Een van de doelstellingen van de OPR is het instemmen met het ondersteuningsplan. Dit moet eens in de vier jaar gebeuren. 

De OPR komt meerdere keren per jaar bij elkaar om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en toe te zien op het behalen van de doelstellingen uit het ondersteuningsplan. Een goede band tussen het bestuur, de directeur en de OPR is van groot belang om passend onderwijs in deze regio te laten slagen. Informeer gerust bij het samenwerkingsverband of bij uw school wie uw school vertegenwoordigt in de ondersteuningsplanraad!